Povinné zverejňovanie - Nyilvános okmányok

Povinné zverejňovanie


POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE PODĽA ZÁKONA NR SR Č. 546/2010 Z. Z.


Obec Malé Kosihy zverejňuje na svojom webovom sídle objednávky, faktúry, zmluvy a dodatky na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejňované sú objednávky, faktúry, zmluvy a dodatky tovarom a služibám vyhotovené, doručené alebo zaplatené po 1. januári 2011.

zdroj


Kontakty - Elérhetőségek

Obecný úrad
Malé Kosihy 3
943 61 Salka

Tel. 036/7584133
Tel. 036/7584134
Tel. 036/7584135 
Fax. 036/7584134
Mob. 0905603471

ou@malekosihy.sk
starosta@malekosihy.sk
www.malekosihy.sk

Obec komunikuje ústnom a písomnom styku v jazyku menšiny podľa zákona č. 184/1999 Z. z.

obecný úrad

×