Povinné zverejňovanie - Nyilvános okmányok > Dokumenty - Okmányok

Povinné zverejňovanie


Základné dokumenty obceVšeobecné závezné nariadenie

 

 Návrh - VZN 04/2017 - (823.5 KB)

 Návrh - VZN 03/2017 - (1.8 MB)

 VZN- 2/2017 - (459.9 KB)

 VZN č. 1/2017 - (970.5 KB)

 VZN č.5 /2016 o sprave a prevadzkovaní pohrebiska na území obce Male Kosihy - 17-10-2016 11:35:43 (4.2 MB)

 VZN č. 4/2016 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na uzemí obce Malé Kosihy - (2.8 MB)

 VZN č 3-2016 obec Malé Kosihy o nakladaní s komunálnym odpadmi a s drobnými stavebnými odpadami na území obce Malé Kosihy - (12.6 MB)

 VZN č.2/2016 obce Malé Kosihy o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - (1.9 MB)

 VZN č.1 2016 dotácia pre činnosť MŠ - (1.5 MB)

 VZN č.2/2015 poskytovanie dotácií z rozpočtu obce - (3.1 MB)

 VZN č.1 o miestnych poplatkoch za komunálny a drobný stavebný odpad - (2 MB)

 VZN č.12013 o dani z nehnuteľnosti - (661.6 KB)

 VZN č.22013 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Malé Kosihy - (1.4 MB)

 VZN č.32013 o dani za psa - (314.3 KB)

 VZN č.42013 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje - (442.2 KB)

 VZN č.52013 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - (731.4 KB)

 VZN č.62013 - Prevádzkový poriadok pohrebiska - (1.1 MB)

 VZN č.72013 o výške príspevku za pobyt diťaťa v materskej škole - (223.9 KB)

 VZN č.82013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodnovaní obsahu žúmp - (879 KB)

 VZN 22011 o držaní psov - (646.1 KB)

 VZN 62011 o poplatkoch za znečistovania ovzdušia - (382.9 KB)Záverečné účtyKontrolná činnosť


Kontakty - Elérhetőségek

Obecný úrad
Malé Kosihy 3
943 61 Salka

Tel. 036/7584133
Tel. 036/7584134
Tel. 036/7584135 
Fax. 036/7584134
Mob. 0905603471

ou@malekosihy.sk
starosta@malekosihy.sk
www.malekosihy.sk

Obec komunikuje ústnom a písomnom styku v jazyku menšiny podľa zákona č. 184/1999 Z. z.

obecný úrad

×