1.92 Dokumenty - Okmányok - Malé Kosihy - Kiskeszi.

Povinné zverejňovanie - Nyilvános okmányok > Dokumenty - Okmányok

Povinné zverejňovanie


Základné dokumenty obce

 TESTOVANIE COVID-19 24.01.2021 - (120.5 KB)

 Arriva közlekedés HU - (105.3 KB)

 Arriva Cestovné spojenia SK - (106.7 KB)

 Návrh na rozpočet výdavkov - (25.1 KB)

 Návrh na rozpočet príjmov - (27.8 KB)

 Informácie pre verejnosť - (1.8 MB)

 Dotazník zameraný na radónovú problematiku - (679.3 KB)

 Výsledky testovania Covid-19 / Covid-19 Tesztelés eredményei - (129.3 KB)

 Výzva pre chovateľov ošípaných - (681.9 KB)

 Oznámenie-ústne konanie spojené s miestnym šetrením - (62.9 KB)

 Nové opatrenia účinné od 15. októbra - Covid 19 - (2 MB)

 Október 15-től érvényes intézkedések - COVID-19 - (1.7 MB)

 Zásady poskytovania jednorazovej dávky - (1.2 MB)

 VZN č. 01/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska - (1.5 MB)

 Oznámenie o strategickom dokumente - (1.7 MB)

 Opatrenie UVZ SR - (1.8 MB)

 Zásady odmeňovania poslancov OZ - (1.2 MB)

 Zámer - schváliť dokumentáciu ochrany prírody a krajiny - (1.6 MB)

 Zriadenie telefónneho čísla - (459.6 KB)

 Opatrenie ÚVZ SR - (2 MB)

 Usmernenie v súvisloti s ochorením Covid-19 - (509.4 KB)

 Tájékoztatás a koronavírussal kapcsolatban - (552.7 KB)

 Usmernenie hlavného hygienika SR COVID-19 piata aktualizácia - (0 B)

 karanténne opatrenie účinné od 19.03.2020 - (204.1 KB)

 10 odporúčaní pri Covid -19 - (1 MB)

 Covid-19 Pomoc sebe a druhým - (907.3 KB)

 Covid-19 Čo robiť ak ste chorý - (604.7 KB)

 Opatrenie UVZ SR - (381.1 KB)

 Covid-19 Osoby s vyšším rizikom ochorenia - (475.4 KB)

 Opatrenie UVZ SR - (1.2 MB)

 Usmernenie hlavného hygienika pre verejnosť - (1.4 MB)

 Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia - (454.1 KB)

 Opatrenie UVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok - (186.6 KB)

 Súhrn opatrení- KORONAVÍRUS - (1.7 MB)

 Oznámenie o začatí konania a pozvanie na ústne konanie - (611.7 KB)

 Verejná vyhláška rozhodnutie zákaz hromadných podujatí - (1.7 MB)

 Verejná vyhláška rozhodnutie izolácia v domácom prostredí - (843.2 KB)

 Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s koronavírusom 2019-nCoV - (1.9 MB)

 Oznámenie Úpsvar - (605.3 KB)

 Záverečné stanovisko - (510.1 KB)

 VZN 02/2019 o dani z nehnuteľnosti - (749.2 KB)

 VZN 3/2019 o miestnom poplatku - (911.4 KB)

 VZN 01/2019 o podmienkach prideľovania a bývania v nájomných bytoch a o hospodárení s nimi - (796.6 KB)

 Oznámenie - Ústne konanie - (481.9 KB)

 Potvrdenie o zverejnení zmluvy - (579.1 KB)

 Potvrdenie zámer previesť majetok obce - (558.9 KB)

 Návrh Rozpočtu - (1.3 MB)

 Rozhodnutie ústavného súdu - (130.9 KB)

 Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja - (690 KB)

 Oznámenie o výške odmeny zástupcovi starostu obce - (341.6 KB)

 Triedenie odpadu - (249.4 KB)

 Rozhodnutie - multifunkčné ihrisko - (796.4 KB)

 Čas zvýšeného vzniku požiaru - (1.1 MB)

 Zmena odpočtového a fakturačného cyklu - (602.1 KB)

 Africký mor ošípaných - (1 MB)

 Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja - (726 KB)

 Výzva ZSE - (1 MB)

 Usmernenie k nahlasovaniu odcudzených hospodárskych zvierat do CEHZ - (911.7 KB)

 Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu - (449.9 KB)

 Zásady postupu pri vybavovaní sťažností - (1.6 MB)

 Smernica č.2 -2016 o zabezbečení prevadzky a používaní služobného motoroveho vozidla - (2.5 MB)

 Smernica č. 1-2016 o verejnom obsatarávaní zákaziek s nízkou hodnotou - (7.5 MB)

 Zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom obce - (20.3 MB)

 Smernica č. 3/2015 vedenie pokladne - (3.4 MB)

 Smernica č. 2/2015 o finančnej kontrole - (4.4 MB)

 Smernica č. 1/2015 oslobodnom prístupe k informáciam - (8 MB)

 Smernica č. 5/2015 vedenie učtovníctva - (15.1 MB)

 Rokovací poriadok - (10.4 MB)

 Pracovný poriadok - (12.6 MB)

 Organizačný poriadok - (4 MB)

 Štatút obce - (13.8 MB)
Všeobecné závezné nariadenie

 

 VZN 04/2020 o miestnom poplatku - (867 KB)

 VZN 03/ 2020 - (1.8 MB)

 VZN 02/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi - (0 B)

 Návrh - VZN 04/2017 - (823.5 KB)

 Návrh - VZN 03/2017 - (1.8 MB)

 VZN- 2/2017 - (459.9 KB)

 VZN č. 1/2017 - (970.5 KB)

 VZN č.5 /2016 o sprave a prevadzkovaní pohrebiska na území obce Male Kosihy - 17-10-2016 11:35:43 (4.2 MB)

 VZN č. 4/2016 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na uzemí obce Malé Kosihy - (2.8 MB)

 VZN č 3-2016 obec Malé Kosihy o nakladaní s komunálnym odpadmi a s drobnými stavebnými odpadami na území obce Malé Kosihy - (12.6 MB)

 VZN č.2/2016 obce Malé Kosihy o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - (1.9 MB)

 VZN č.1 2016 dotácia pre činnosť MŠ - (1.5 MB)

 VZN č.2/2015 poskytovanie dotácií z rozpočtu obce - (3.1 MB)

 VZN č.1 o miestnych poplatkoch za komunálny a drobný stavebný odpad - (2 MB)

 VZN č.12013 o dani z nehnuteľnosti - (661.6 KB)

 VZN č.22013 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Malé Kosihy - (1.4 MB)

 VZN č.32013 o dani za psa - (314.3 KB)

 VZN č.42013 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje - (442.2 KB)

 VZN č.52013 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - (731.4 KB)

 VZN č.62013 - Prevádzkový poriadok pohrebiska - (1.1 MB)

 VZN č.72013 o výške príspevku za pobyt diťaťa v materskej škole - (223.9 KB)

 VZN č.82013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodnovaní obsahu žúmp - (879 KB)

 VZN 22011 o držaní psov - (646.1 KB)

 VZN 62011 o poplatkoch za znečistovania ovzdušia - (382.9 KB)Záverečné účtyKontrolná činnosť


Kontakty - Elérhetőségek

Obecný úrad
Malé Kosihy 3
943 61 Salka

Tel. 036/7584133
Tel. 036/7584134
Tel. 036/7584135 
Fax. 036/7584134
Mob. 0905603471

ou@malekosihy.sk
starosta@malekosihy.sk
www.malekosihy.sk

Obec komunikuje ústnom a písomnom styku v jazyku menšiny podľa zákona č. 184/1999 Z. z.

obecný úrad

×